LGCDA
卸料盖板
数量 : 詢價
  • 用途 :配合卸除芯片之用。
  • 规格 :可依客户要求规格制作。
品号品名规格
LGCDA-00192- 卸料盖板,ATCP 192孔,
LGCDA-00256 卸料盖板,ATCP 256孔,
LGCDA-00256-680-0 卸料盖板,ATCP 256孔,ψ6.8-5.0t
LGCDA-00576 卸料盖板,ATCP 576孔,
LGCDA-00576-460-0 卸料盖板,ATCP 576孔,ψ4.6-5.0t
LGCDA-00784 卸料盖板,ATCP 784孔,
LGCDA-00784-380-0 卸料盖板,ATCP 784孔,ψ3.8-5.0t
LGCDA-01024 卸料盖板,ATCP 1024孔,
LGCDA-01024-300-0 卸料盖板,ATCP 1024孔,ψ3.0-5.0t
LGCDA-01024-330-0 卸料盖板,ATCP 1024孔,ψ3.3-5.0t
LGCDA-01024-330-0A 卸料盖板,ATCP(分四区块) 1024孔,ψ3.3-5.0t
LGCDA-01030-000-0 卸料盖板,ATCP 1030孔
LGCDA-01030-300-0 卸料盖板,ATCP 1030孔,ψ3.0-5.0t
LGCDA-01736-220-0 卸料盖板,ATCP 1736孔,ψ2.2-5.0t
LGCDA-01764 卸料盖板,ATCP 1764孔,
LGCDA-02560-180-0 卸料盖板,ATCP 2560孔,ψ1.8-5.0t
LGCDA-03220-160-0 卸料盖板,ATCP 3220孔,ψ1.6-5.0t
LGCDA-03220-180-0 卸料盖板,ATCP 3220孔,ψ1.8-5.0t
LGCDA-03364-180-0 卸料盖板,ATCP 3364孔,ψ1.8-5.0t
*** 商品规格可客制化。
  • 尺寸 :因不同规格,稍有差异。
  • 重量 :因不同规格,稍有差异。